League Table

This is an example League Table. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this League Table and create new League Tables for your content. Have fun!

League Table

PosTeam
1Ryan Stuart
2Luke Chen
3David He
4Polina Nerush
5Bogdan Sokol
6Mark Huang
7Paul Zhang
8Jiang He
9Igor Masalkin
10Trevor Good
11Dale Ruttan
12Kate Yang
13Thomas Weimer
14Gary Sun
15Tetjana Mudrak
16Frank Fang
17Eric Lyu
18Landy Yang
19Darren Lin
20Kesh Golshani
21Aaron Cheung
22Wendy Li
23Diego Donow
24Andrew Choi
25Ming Fang
26Michelle Ting
27Robert Gao
28Luke Chen & Ryan Stuart
29David He & Darren Lin
30Biao Li
31Kevin Hu
32Fen Wan
33Nima Kolmohammadi
34Sasha Voskolovych
35Thomas Weimer & Kate Yang
36Polina Nerush & Kesh Golshani
37Bogdan Sokol & Robert Gao
38Mark Huang & Biao Li
39Aaron Cheung & Luke Chen
40Yuta Akamatsu
41Yaohui Wang
42Andreas David
43Jordan Daam
44Frank Fang & Ryan Stuart
45Ming Fang & Andrew Choi
46Dai Tao
46Tito Pinero
48Jordan Daam & Thomas Weimer
49David He & Trevor Good
50Gary Sun & Diego Donow
50Robert Gao & Jiang He
50Tetjana Mudrak & Ryan Stuart
53Andreas David & Jing Cai
54Igor Masalkin & Andrew Choi
54Landy Yang & Paul Zhang
56Carlos Arias
57David Smylie
58Yaohui Wang & Ronnie Lai
59Jing Cai
60Andreas David & Paul Zhang
60Bogdan Sokol & Jiang He
60Frank Fang & Carlos Arias
60Frank Fang & Dale Ruttan
60Frank Fang & Iurie Garnet
65Carlos Arias & Jiang He
65Polina Nerush & Yuri Garnet
67Iurie Garnet
68Fen Wan & Dale Ruttan
68Ming Fang & Wendy Li
70Tetjana Mudrak & Sasha Voskolovych
71Aaron Cheung & Ryan Stuart
71Carlos Arias & Sharon Zhou
71Yuri Garnet
74Darren Lin & Trevor Good
75Diego Donow & Wendy Cohen
76Landy Yang & Mark Huang
77Ming Fang & Igor Masalkin
78Polina Nerush & Eric Lyu
79Derek Chan
80Wendy Cohen
81Sharon Zhou
82Carlos Arias & Ronnie Lai
83Michelle Ting & Sasha Voskolovych
84Jordan Daam & Yuri Garnet
84Landy Yang & Biao Li
84Paul Zhang & Jing Cai
84Polina Nerush & Igor Masalkin
84Ronnie Lai
84Ronnie Lai & Sharon Zhou
84Yaohui Wang & Sharon Zhou
91Frank Fang & Fen Wan
91Gary Sun & Wendy Cohen
93Haiqiao Li
94Jordan Daam & Kate Yang
95Carlos Arias & Wendy Cohen
95Darren Lin & Iurie Garnet
95Landy Yang & Jing Cai
95Tetjana Mudrak & Michelle Ting
95Yuri Garnet & Kate Yang